برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

این روزها میخانه که پیدا نمیشود
کافه زده ام
کافه عاشقی،
برای خاطر محبوبم.
فقط نکته ای هست؛
و آن این است که...
اینجا هیچ شرابی نداریم که طمعش "یا زهرا" نباشد...
و هیچ جرعه ای نمی نوشیم که با "یا زهرا" همراه نیست...
همین...!

آخرين جرعه ها

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۸ اسفند۱۲:۵۵
 

امان از این "در" و "دیـوار"...

نه گذاشتند؛ علی نرود!..

نه گذاشتند؛ زهرا بماند...!

 

....................................................

پی نوشت: سرخی در و دیوار از شرم بود...

عروج آسمانی | ۱۸ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۵۵
۱۷ اسفند۰۱:۱۷

 

آرامِ آرام بود...

قدم هایشان؛

اما...

با پنجه های لرزان شانه را فشرد؛

... :حسن جان! "آرام تر" برویم...!

 

....................................................

پی نوشت: دست نامرد کسی از سر غیرت "رد" شد...

عروج آسمانی | ۱۷ اسفند ۹۴ ، ۰۱:۱۷
۰۲ اسفند۱۵:۵۴
 

حرف دلش را به در گفت

دیوار هم شنید

هر دوشان سرخ شدند...

 

....................................................

پی نوشت: در بین آن دیوار و در!...

عروج آسمانی | ۰۲ اسفند ۹۴ ، ۱۵:۵۴