برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

این روزها میخانه که پیدا نمیشود
کافه زده ام
کافه عاشقی،
برای خاطر محبوبم.
فقط نکته ای هست؛
و آن این است که...
اینجا هیچ شرابی نداریم که طمعش "یا زهرا" نباشد...
و هیچ جرعه ای نمی نوشیم که با "یا زهرا" همراه نیست...
همین...!

آخرين جرعه ها

۲ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

۲۹ دی۱۰:۴۳
 

تلاشی باید...

"محسن بن علی"

را شدن...!

یعنی؛

" اولین و گمنام"

 

 

 

عروج آسمانی | ۲۹ دی ۹۱ ، ۱۰:۴۳
۲۷ دی۰۴:۱۳بسم الله الرحمن الرحیم

دل اگـر صـاف شود بـاز شود راه عـروج

کمکی همت و مردی و نیاز اسـت نیاز

همین!. . .عروج آسمانی | ۲۷ دی ۹۱ ، ۰۴:۱۳